Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol Kommissionens direktiv 96/8/EF af 26. februar 1996

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol1)

I medfør af § 7, § 8, stk. 2, § 11, stk. 2, § 15, § 16, § 17, § 19, § 49, stk. 1, og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 46 af 11. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Definitioner

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse supplerer og gennemfører EU-regler om kosterstatninger til vægtkontrol, som defineret i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder dog ikke anvendelse på kosterstatninger til vægtkontrol med et energiindhold under 3360 kJ (800 kcal) for den samlede daglige ration.

Krav til sammensætning

§ 2. Kosterstatninger til vægtkontrol skal opfylde de krav til sammensætning, som er anført i bilag 1.

Varebetegnelse, mærkning, markedsføring og reklame

§ 3. Produkter, der er nævnt i § 1 skal sælges under varebetegnelsen »Kosterstatning til vægtkontrol«.

§ 4. Kosterstatninger til vægtkontrol skal udover at overholde generelle bestemmelser om mærkning være mærket med følgende:

1) En numerisk angivelse pr. specificeret mængde af det brugsklare produkt, som det foreslås indtaget, af

a) energiindhold, udtrykt i kilojoule (kJ) og kilokalorier (kcal),

b) indhold af protein, kulhydrat og fedt, og

c) indhold af den gennemsnitlige mængde af hvert mineral og vitamin, som er anført i punkt 5 i bilag 1.

2) De nødvendige anvisninger om produktets korrekte tilberedning og en angivelse af vigtigheden af at følge disse anvisninger.

3) En angivelse af, at produktet kan virke som et afføringsmiddel, hvis anvendelse af produktet efter producentens anvisninger medfører en daglig indtagelse af polyoler på over 20 g om dagen.

4) En angivelse af vigtigheden af at sørge for tilstrækkelig daglig væskeindtagelse.

5) En angivelse af, at produktet indeholder tilstrækkelige mængder af alle næringsstoffer, der er nødvendige for at dække det daglige behov.

6) En angivelse af, at produktet ikke bør benyttes mere end 3 uger uden lægekontrol.

§ 5. Det er forbudt at angive hastigheden eller størrelsen af det vægttab, der kan følge af anvendelsen af kosterstatninger til vægtkontrol, ved mærkning af produkterne, på produkternes emballage eller ved reklame for kosterstatninger til vægtkontrol.

§ 6. De enkelte bestanddele af kosterstatninger til vægtkontrol skal sælges i samme emballage.

Straf og ikrafttræden

§ 7. Overtrædelse af §§ 2-6 straffes med bøde.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 764 af 22. juni 2016 om kosterstatninger til vægtkontrol ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 24. maj 2017

P.D.V.
Hanne Larsen

/ Anne Mette Christensen

Bilag 1

De vigtigste bestanddele i kosterstatninger til vægtkontrol

Nedenstående specifikationer henviser til kosterstatninger til vægtkontrol, der er klar til brug og markedsføres som sådanne eller rekonstitueres efter producentens anvisninger.

1. Energi

1.1. Energiindholdet må ikke være under 3 360 kJ (800 kcal) og ikke over 5 040 kJ (1 200 kcal) for den samlede daglige ration.

2. Protein

2.1. Proteinindholdet må ikke være under 25 % og ikke over 50 % af produktets samlede energiindhold, dog må proteinindholdet ikke være over 125 g pr. daglig ration.

2.2. Disse bestemmelser henviser til protein, hvis kemiske indeks er det samme som FAO/WHO (1985) referenceproteinets, som anført i bilag 2. Hvis det kemiske indeks er under 100 % af referenceproteinet, bør næringsværdien af proteinet øges. Under alle omstændigheder skal proteinets kemiske indeks være mindst 80 % af referenceproteinets.

2.3. Det »kemiske indeks« betyder det laveste forhold mellem testproteinets indhold af hvert enkelt af de essentielle aminosyrer og referenceproteinets indhold af tilsvarende aminosyrer.

2.4. Tilsætning af aminosyrer er kun tilladt for at forbedre proteinets næringsværdi, og da kun i det forhold, som kræves hertil.

3. Fedt

3.1. Den energimængde, som hidrører fra fedt, må ikke være over 30 % af produktets samlede energiindhold.

3.2. Linolsyreindholdet (i form af glycerider) må ikke være under 4,5 g pr. daglig ration.

4. Kostfibre

Kostfiberindholdet må ikke være under 10 g og ikke over 30 g pr. daglig ration.

5. Vitaminer og mineraler

Kosterstatninger til vægtkontrol skal som erstatning for hele den daglige kost indeholde mindst: 100 % af de i tabellen fastsatte mængder af vitaminer og mineraler.

Tabel 1

Vitamin A (µg RE)
700
Vitamin D (µg)
5
Vitamin E (mg-TE)
10
Vitamin C (mg)
45
Thiamin (mg)
1,1
Riboflavin (mg)
1,6
Niacin (mg-NE)
18
Vitamin B6 (mg)
1,5
Folsyre (µg)
200
Vitamin B12 (µg)
1,4
Biotin (µg)
15
Pantothensyre (mg)
3
Calcium (mg)
700
Phosphor (mg)
550
Kalium (mg)
3 100
Jern (mg)
16
Zink (mg)
9,5
Kobber (mg)
1,1
Jod (µg)
130
Selen (µg)
55
Natrium (mg)
575
Magnesium (mg)
150
Mangan (mg)
1

Bilag 2

Oversigt over aminosyrebehov 1)

g/100 g protein
Cystin + methionin
1,7
Histidin
1,6
Isoleucin
1,3
Leucin
1,9
Lysin
1,6
Phenylalanin + tyrosin
1,9
Threonin
0,9
Tryptophan
0,5
Valin
1,3
1) World Health Organisation. Energy and protein requirements. Reports of a Joint FAO/WHO/UNU Meeting. Geneva: World Health Organisation, 1985. (WHO Technical Report Series; 724.)
Officielle noter
1) Bekendtgørelsen gennemfører Kommissionens direktiv 96/8/EF af 26. februar 1996 om levnedsmidler til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab, EU-Tidende 1996, nr. L 55, side 22, som ændret ved Kommissionens direktiv 2007/29/EF af 30. maj 2007 om ændring af direktiv 96/8/EF for så vidt angår mørkning eller emballage af fødevarer til anvendelse i energifattige diæter med henblik på vægttab eller reklame for disse, EU-Tidende 2007, nr. L 139, side 22-23.