PrivatlivsPolitik

PrivatlivsPolitik


Opdateret: 15. maj 2018

Denne privatlivspolitik er gældende for samtlige personlige oplysninger, du giver os og/ eller som vi indsamler om dig, når du er kunde hos Copenhagen Beauty Club, eller når du besøger vores website https://copenhagenbeautyclub.dk, der redigeres af:

Copenhagen Beauty Club (CBC)
H.C. Andersens Boulevard 42 stth
1553 København V

Beskyttelse af privatlivet
Med CopenhagenBeautyClub.dk’s privatlivspolitik ønsker vi at forklare hvordan vi indsamler, bruger og beskytter de personoplysninger vi eventuelt har om dig, men beskriver også dine muligheder for at få indsigt og revidere i oplysningerne.
Det er CBC’s målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra de indsamles, videregives eller opbevares.

CBC sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

CBC behandler kun relevante persondata
Personlige oplysninger forstås som oplysninger der kan bruges til at identificere en person. Det vil sige almindelige persondata i form af kontaktoplysninger: for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører personens private bopæl eller arbejdsplads.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. Vi bruger ikke flere data end dem vi har brug for til det konkrete formål.

CBC indsamler og opbevarer dine data med bestemte lovlige forretningsmæssige formål
Dette sker, når vi har brug for at tilsende dig information om vores virksomhed, eller dele generel viden med dig.
Vi kontrollerer at de persondata vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Personoplysninger kan bruges til at gennemføre den booking eller service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser.

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, SMS-gateway mv. Det betyder, at vi eksempelvis kan dele dine oplysninger med vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

Vi deler dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som SKAT.

Vi er opmærksom på at der i særlig grad skal være opmærksomhed på at beskytte børn og unges privatliv. Vi registrerer ikke personlige oplysninger fra børn og unge ud over en automatiseret indsamling af data til statistiske formål.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

NB! Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, som f.eks. led i indberetning til en myndighed.

Indsamling og anvendelse af automatisk afgivet information
Som hovedregel kan du besøge https://copenhagenbeautyclub.dk uden at afgive personlige oplysninger om dig selv. Du kan dog vælge selv at afgive visse personlige informationer om dig, som f.eks. dit navn, telefonnummer, mailadresse hvis du ønsker at kontakte os, booke tid eller abonnere på vort nyhedsbrev e.l.
Ud over den information som du selv afgiver til os, afgiver din computer automatisk nogle data som vi indsamler til f.eks. statistisk brug.
Besøger du copenhagenbeautyclub.dk for at læse eller downloade materiale, indsamler og gemmer vi den information som din computer automatisk afgiver.

Informationen samles i en såkaldt serverlog og omfatter:
-tidspunktet for dit besøg på hjemmesiden
-adressen (URL) på den besøgte side
-din IP-adresse, som bliver anonymiseret
-browsertype
-operativsystem (afhængig af din browser)
-url på referencesiden (den side du kommer fra afhængig af din browser)
-demografi og interesse.

De nævnte informationer bliver indsamlet til brug for statistiske formål. Vi bruger og analyserer informationen, så vi kan identificere trends og brugsmønstre på vores hjemmeside. Vi indsamler ingen personfølsomme oplysninger til statistisk brug.
Informationerne bliver kun koblet med personlig information om en bruger af copenhagenbeautyclub.dk, hvis undersøgelser på juridisk grundlag i forbindelse med kriminalitet og sikkerhedsbrud kræver det. Serverlogs gemmes på ubestemt tid.

Klikadfærd og brug af cookies
Vi benytter Google Analytics til automatisk at opfange og registrere trafikken på copenhagenbeautyclub.dk, herunder også hvad du klikker på i copenhagenbeautyclub.dk-universet, og hvilke undersider du dermed besøger. Google Analytics bruges bl.a. for at sikre at navigationen på vort website bliver så enkel relevant som muligt for dig som bruger.

Klikadfærden kobles ikke med personlig information om en bruger af copenhagenbeautyclub.dk, medmindre det kræves af undersøgelser på juridisk grundlag i forbindelse med kriminalitet og sikkerhedsbrud.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.
NB! Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan anvendes uden dit samtykke.

Annoncenetværk
Vi anvender annoncenetværket Google Adwords.

Opt-Out CBCs Google Analytics & CBCs Facebook Pixel
Hvis ikke du ønsker at Google Analytics/ Facebook skal kunne registrere din adfærd på internettet kan du opt-out, som giver mulighed for at forhindre at Google Analytics/ Facebook indsamler dine data.
[ga-optout text=”Nej tak til Google Analytics Cookies”] og eller [fb_optout]

Indsamling og anvendelse af personligt afgivne informationer
Hvis du ønsker at benytte dig af f.eks. vor Online Booking, er du nødt til frivilligt at afgive information om din identitet, før du kan få adgang til den pågældende service.

Al korrespondance vil være omfattet af reglerne i offentligheds- og forvaltningsloven på linje med CBC’s øvrige korrespondance. Vi indsamler aldrig supplerende oplysninger om dig fra tredjemand.

Ønsker vi at bruge dine oplysninger til et formål der ikke er i overensstemmelse med det specificerede eller med lovmæssig hjemmel, indhenter vi dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke ved at kontakte copenhagenbeautyclub.dk.

Når du kontakter copenhagenbeautyclub.dk via mail, bruger vi kun dine personlige data i mailen til at besvare din henvendelse og for at kunne give dig den ønskede information. Der føres en log over modtagne mails, såvel som disse gemmes for fremtidig reference; det samme gælder eventuelt svar fra copenhagenbeautyclub.dk.

Kontakt vedrørende personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos tredjepart, skal du rette henvendelse til dem. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger
Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Vi kan dog ikke garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 24 måneder efter efter formålet er afsluttet. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Dine rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i EU/ EØS, men ikke til resten af verden.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for, at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til:

GDPR for CBC's kunder

Copenhagen Beauty Club tager som dataansvarlig databehandler din databeskyttelse alvorligt, og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der oplyser dig om hvordan vi behandler dine persondata i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Kontaktoplysninger:
Databehandler: Copenhagen Beauty Club v/ Ivar Bjørkmann
Adresse: H.C. Andersens Boulevard 42 stth – 1553 København V
CVR: 33337353
Telefon: 3332 8511
Email: gdpr(.)copenhagenbeautyclub.dk
Website: CopenhagenBeautyClub.dk

Copenhagen Beauty Club Logo

ÅbningsTider:
man tirs ons 07:00 – 14:00
tors fre lør lukket
søn efter aftale